Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Z cosmetics s.r.o., so sídlom Republiky 1004/23, Žilina, 010 01, IČO: 47175141; DIČ: 2023779351; IČ DPH: SK2023779351; Zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č. 67593/L a kupujúcim a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://www.zerva.sk (ďalej len e-shop).

1.2 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje obchodné podmienky pre nákup a dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

1.3 V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2. Objednanie tovaru

2.1 Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom objednávacieho formulára elektronického obchodu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke.

2.2 Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim.

2.3 V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších alebo pri tovare “Na objednávku”, prípadoch si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

2.4 V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu výrobkov zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku.

2.5 Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovanou na internetovej stránke predávajúceho po potvrdení jeho objednávky kupujúcemu.

2.6 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, zhodnými s popisom, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.


3. Potvrdenie objednávky

3.1 Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom.

 

4. Platba za objednávku

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (Slovenská pošta a.s. alebo ReMax Courier Service, spol. s r.o.) alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (prevodom na účet). Zvolený spôsob platby za objednávku je uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

4.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.3 Splatnosť objednávky pri platbe "prevodom na účet" je 7 dní od zadania objednávky. Ak kupujúci objednávku neuhradí do tohto termínu, predávajúci má právo objednávku zrušiť.

 

5. Zrušenie objednávky

5.1 Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí, ak uvedie meno, e-mail a číslo objednávky (prípadne popis objednaného tovaru).

5.2 V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

6. Poštovné a balné

6.1 Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu Slovenskou poštou ako doporučenú zásielku (pri platbe za Tovar vopred bankovým prevodom aj pri platbe dobierkou) alebo kuriérom alebo prostredníctvom odberných miest Zásielkovňa. Cena poštovného a balného je závislá od spôsobu dopravy a je zobrazená v objednávacom formulári e-shopu ešte pred potvrdením objednávky (a tiež na stránke Doprava a platba).

 

7. Dodacia lehota

7.1 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7.2 Dodacia lehota je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

7.3 Pri tovare na objednávku (v e-shope je Tovar označený ako “Na objednávku”) je dodacia lehota predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Pokiaľ nie je dodacia lehota uvedená pri popise tovaru v e-shope, predávajúci bude e-mailom informovať kupujúceho o dodacej lehote objednaného tovaru.

7.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar spôsobom a na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.


8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a dohodnúť s kupujúcim ďalší postup ohľadom zrušenia alebo náhradného plnenia kúpnej zmluvy.

8.2 Kupujúci má právo v lehote 14 dní od doručenia tovaru odstúpiť od zmluvy, tovar vrátiť a požadovať zaňho vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúci musí vrátiť aj prípadné iné produkty alebo iné výhody, ktoré získal zadarmo s objednávkou predmetného Tovaru.

8.3 Kupujúci musí o svojom rozhodnutí vrátiť tovar v lehote 14 dní od prebratia tovaru informovať predávajúceho a zaslať tovar spať na adresu predávajúceho. Predávajúci následne vráti plnú kúpnu cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho.

8.4 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

 

9. Reklamácia a záruka

9.1 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho

9.2 Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

9.3 Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.

9.4 Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady na výrobkoch spôsobené prepravcom. (Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom prepravcu.)

b) vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.5 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.6 Postup pri reklamácii tovaru:

Kupujúci
a) informuje o reklamácii predávajúceho e-mailom alebo písomne, 
b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho,
c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu,

d) vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

9.7 Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

9.8 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


10. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: info@zerva.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Z cosmetics s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


11. Ochrana osobných údajov

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a mobil. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, e-mailovú adresu a mobil.

11.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

11.3 Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri nákupe tovaru, vrátane e-mailovej adresy, neposkytne žiadnej inej tretej strane okrem spoločnosti definovanej v bode 4.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Posledná aktualizácia Obchodných podmienok: 28. 01. 2021